Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Whatsapp

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Definities

C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen. of de daaraan gelieerde rechtspersoon die als leverancier gebruik maakt van de onderhavige algemene voorwaarden.
Koper(s): Partij(en) die als Koper(s) een overeenkomst(en) sluit met C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen.
Consument(en): Koper die niet in enige mate handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 1. Opbouw Algemene voorwaarden
 1. De onderneming van C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen is primair gericht op verkoop en levering aan Ondernemers en levert daarnaast aan Consumenten, zodat een deel van deze voorwaarden is opgebouwd uit een algemeen deel gericht op alle Kopers en een deel gericht op alleen Consumenten.

Algemeen deel

 1. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die door C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen worden gesloten met Kopers.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen slechts indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn vastgelegd. Inkoopvoorwaarden van Koper worden door C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen nimmer geaccepteerd.
 1. Prijzen
 1. Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief BTW al dan niet berekend via de BTW-margeregeling van het demontagebedrijf.
 2. Prijzen zijn berekend voor levering af werkplaats, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Opgaven van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten en ander drukwerk, zijn indicatief en vrijblijvend. Zij binden C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen niet en Koper kan zich niet op deze opgaven beroepen.
 1. Levering
 1. Levering geschiedt af werkplaats, magazijn C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen. Op Koper rust een afnameplicht voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.
 2. Vervoer van onderdelen door C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen vindt geheel voor rekening en risico van Koper plaats.
 3. Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen aan Koper mededeelt dat zaken klaar staan voor levering dan wel dat C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen Koper mededeelt dat deze zaken zijn verzonden.
 4. Het verkochte zal worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.
 1. Leveringstermijn
 1. Alle door C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen genoemde levertijden zijn indicatief. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich daartegen verzet.
 2. Niet tijdige levering kan slechts leiden tot verzuim van C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen, nadat Koper C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen rechtsgeldig in gebreke heeft gesteld, waarbij Koper C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen een termijn, van tenminste de helft van de oorspronkelijk genoemde levertijd, heeft gesteld om alsnog te leveren.
 3. Een overeenkomst kan door Koper niet rechtsgeldig wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in de ingebrekestelling conform het voorgaande lid van dit artikel is verstreken en van Koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.
 4. Indien Koper niet binnen twee weken nadat C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen hem heeft geïnformeerd dat het gekochte gereed staat voor afhalen, is C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 1. Betaling
 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling á contant en vooruit, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
 2. Facturen vervallen in ieder geval op de veertiende dag na factuurdatum.
 3. Indien een factuur vervalt, is Koper, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen, geadresseerd aan Koper, direct en volledig opeisbaar.
 4. Koper is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand.
 5. Indien C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen door het verzuim van Koper genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke - en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 150,00, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
 1. Eigendomsvoorbehoud
 1. C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken tot het moment waarop Koper aan alle verplichtingen jegens C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen ter zake de betreffende, de vorige en volgende transacties heeft voldaan. Tot dat tijdstip is Koper gehouden de door C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
 2. Indien Koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen niet nakomt, dan wel indien een gegronde vrees gerechtvaardigd is dat Koper voornoemde verplichtingen niet zal nakomen, is C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen zonder ingebrekestelling gerechtigd, om de aan Koper geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname komen dan steeds ten laste van Koper.
 3. Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.
 4. Indien C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud, omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen te verpanden en in dat kader de nodige handelingen daartoe te verrichten.
 1. Tekortkomingen
 1. Onverminderd de geldende garantiebepalingen zoals door C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen gepubliceerd op haar internetsite, is Koper gehouden om geleverde zaken onmiddellijk nauwkeurig op waarneembare tekortkomingen te controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen binnen 3 dagen na ontdekking aan C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen gemeld te worden. Gebreken die bij levering reeds bestonden maar bij levering redelijkerwijs nog niet konden worden vastgesteld, dienen binnen 3 dagen na constatering aan C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen te worden gemeld.
 2. De in het voorgaande lid genoemde melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Koper dient C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te verifiëren. Voldoet Koper niet aan de gestelde meldingseisen, dan vervalt zijn recht om zich te beroepen op tekortkomingen.
 3. Tekortkomingen aan het geleverde zijn geen grond voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij dwingende rechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten, indien C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen in staat is om de tekortkoming binnen een redelijke termijn te verhelpen.
 4. Koper dient de kosten, als gevolg van ongegronde klachten, aan C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen te vergoeden.
 5. Een tekortkoming geeft aan Koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
 1. Overmacht
 1. Indien C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen geheel of gedeeltelijk tekortschiet in de nakoming van de verplichting jegens Koper, kan dit tekortschieten niet aan C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen worden toegerekend indien C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt respectievelijk onmogelijk wordt gemaakt door een - al dan niet voorzienbare - omstandigheid die buiten de macht van C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs; oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties; sabotage, boycot, staking of bezetting; machineschade; diefstal uit de magazijnen; bedrijfsstoornissen; maatregelen van de overheid; slecht weer; blikseminslag; brand.
 2. Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor Koper voortvloeiende schade en kan C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens Koper.
 1. Gebruik van de zaak
 1. Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig zijn aard en bestemming, met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en de door C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen voorgeschreven gebruiksvoorschriften.
 2. C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen verkoopt auto-onderdelen. Om te kunnen voldoen aan eisen die aan auto-onderdelen worden gesteld, moeten deze op de juiste wijze worden ingebouwd door een vakman.
 3. Indien Koper de geleverde zaak niet conform de lid 1 of 2 van dit artikel gebruikt cq. inbouwt en Koper lijdt enige vorm van schade (daaronder begrepen letselschade van Koper of een derde), dan is C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen voor deze schade niet aansprakelijk, tenzij Koper bewijst dat het onjuiste gebruik of ondeskundige inbouw geen invloed heeft gehad op het ontstaan van de schade.
 4. Koper zal C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen vrijwaren tegen alle schade aanspraken van derden (werknemers en andere derden) indien in strijd is gehandeld met lid 1.
 1. Beperking aansprakelijkheid
 1. C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen is niet aansprakelijk voor door Koper geleden schade, behoudens en voorzover Koper kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen.
 2. C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingschade, winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade van Koper.
 3. C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen is verzekerd tegen Aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door deze verzekering van C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt. Dit laatste tot een maximum van € 3.500,00.
 1. Ontbinding
 1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Koper kan alleen geschieden na een rechtsgeldige ingebrekestelling waarbij C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog na te komen. De ontbindingsverklaring van Koper aan C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen dient op straffe van nietigheid schriftelijk te geschieden, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
 2. Koper heeft geen recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen.
 3. Indien C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.
 4. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan Koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen verrichte prestaties en heeft C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties onverminderd het recht van C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen om haar prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.
 1. Geschillen
 1. Op alle geschillen welke tussen partijen zullen ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen is gevestigd, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten en tenzij C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen kiest voor een andere rechtbank.
 1. Gebondenheid
 1. Mocht een van bovengenoemde bepalingen om enige reden haar gelding verliezen, dan blijven alle andere bepalingen hun gelding zoveel als mogelijk behouden.

Consumenten deel

 1. Koop op afstand
 1. Ingeval van een overeenkomst ex artikel 7:46a BW (Koop of Afstand) geldt dat Consument gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de geleverde zaak het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. De kosten voor retourzending komen dan voor rekening van Consument. Er is ingevolge dit artikel geen recht op ontbinding ingeval de geleverde zaak tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties verstrekt door Consument.
 2. Binnen veertien dagen na ontbinding dient de aangekochte zaak te worden geretourneerd (zo mogelijk in de originele verpakking). C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen is alleen gehouden tot restitutie ingevolge het voorgaande lid indien zij de geleverde zaken binnen de geldende termijn retour heeft ontvangen in de staat waarin zij deze zaken heeft verzonden aan Consument. Door Consument reeds gebruikte zaken en onderdelen van geleverde zaken worden niet retour genomen.
 3. De consumenten dient het standaardformulier voor ontbinding/herroeping van de overeenkomst, geheel ingevuld met de retourzending te versturen om gebruik te maken van zijn rechten.
 1. Klachttermijn
 1. Voor Consumenten geldt bij tekortkomingen ingevolge artikel 7:23 BW een klachttermijn van twee maanden.
 1. Beperking aansprakelijkheid C&J Bedrijfsauto’s en Onderdelen
 1. Eerder genoemde beperking van de aansprakelijkheid gaat jegens Consumenten niet verder dan is bepaald in artikel 6:236 BW onder h.

 

Realisatie: iBuro